Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Willem J. Ouweneel

Emeritus hoogleraar

Publicist

Schrijver

Spreker/prediker

Blog Post

219 Nogmaals Jaap Dielemans ‘eindtijdkrant’

03/03/2021 Column

Graag wil ik ingaan op de kritiek die ik gekregen heb aan aanleiding van mijn column vorige week over Jaap Dielemans ‘eindtijdkrant’. Niet om mezelf te verdedigen – het gaat helemaal niet om mij – maar om bepaalde misverstanden op te helderen.

(1) Ik heb vele juichende adhesiebetuigingen van zeer opgeluchte mensen ontvangen, maar ook ordinaire scheldpartijen, zelfs door christenen die met hel en verdoemenis dreigen. Daar ga ik niet op. Van Jezus lezen we dat, toen Hij uitgescholden werd, Hij niet terugschold (1 Petr. 2:23).

(2) Het is niet waar dat ik Jaap persoonlijk aangevallen zou hebben. Integendeel, ik heb juist mijn waardering voor hem uitgesproken. Ik val de onwaarheden aan die hij gepubliceerd heeft. Het gaat niet om zijn persoon, maar om wat hij verkondigt. Daarom is het ook nogal overdreven dat ik veel ‘vriendelijker’ en ‘opbouwender’ had moeten schrijven. Het gaat hier immers wel om mensenlevens! Er zijn wereldwijd al tientallen miljoenen mensen aan corona gestorven, en ‘dankzij’ Jaap Dielemans krant zullen er, vrees ik, nog meer mensen sterven. En dan maar vriendelijk en opbouwend doen tegen elkaar? Jaap verkondigt bijzondere kwalijke leringen – en kijk maar eens hoe ‘vriendelijk’ en ‘opbouwend’ de apostelen tegen zulke mensen optraden. Nee dus. Het gaat hier maar niet om een discussie over de doop of de Geestesgaven – er staan duizenden mensenlevens op het spel.

(3) Sommigen zeggen dat ik eerst met Jaap contact had moeten opnemen. Dat is onjuist. Jaap heeft vijf miljoen kranten laten drukken die grote schadelijke invloed zullen uitoefenen en waar onmiddellijk op gereageerd moest worden. Anders zullen met name kwetsbare mensen zich door zijn schuld niet laten vaccineren. Had ik eerst een uitgebreide mailwisseling met hem moeten voeren en/of eerst diepe gesprekken met hem moeten voeren? Als er brand uitbreekt, ga je niet eerst discussiëren, maar zet je meteen de spuit erop. Dat is wat ik (en vrijdag ook de arts Alie Hoek-van Kooten, en vervolgens gelukkig ook de VPE) geprobeerd hebben te doen.

(4) Iemand zei dat ik eerst aan Jaap had moeten vragen wat hij precies ‘bedoelde’. Dat is een onzin. Ik heb het helemaal niet gehad over wat Jaap ‘bedoelde’, maar over wat hij schreef. Als iemand wat anders bedoelt dan hij eigenlijk schrijft, kan hij maar beter niet schrijven. Trouwens, ten diepste kan alleen God oordelen over onze ‘bedoelingen’. Maar wat iemand schrijft, daarover kunnen wij, de lezers, oordelen. Ik ben niet geïnteresseerd in Jaaps bedoelingen, maar in zijn beweringen. En die zijn levensgevaarlijk.

(5) Sommigen menen dat ik blijkbaar alles maar prachtig vind wat de regering ten aanzien van corona onderneemt. Dat is alweer een misverstand. Net als 17 miljoen andere Nederlanders heb ik flinke kritiek op het coronabeleid, het testbeleid en het vaccinatiebeleid. De regering doet het toch nooit goed? Maar dat is het punt helemaal niet. Het punt is dat er volgens Jaap een boosaardig plan achter dat regeringsbeleid zit: hij spreekt van een ‘plandemie’, waarachter het wereldwijde geheime, duivelse streven naar de Nieuwe Wereldorde zou zitten. Die buitengewoon kwalijke bewering heeft Jaap niet bewezen, en kán hij niet bewijzen. Daarom is hij volgens de Bijbel een kwaadspreker. Dat raakt zelfs de ChristenUnie, die immers deel van onze regering uitmaakt. Ook die werken blijkbaar mee aan dit boosaardige plan.

(6) Sommige critici komen met allerlei voorbeelden aanzetten waaruit blijkt dat vaccins soms heel schadelijke bijwerkingen kunnen hebben. Dat is volkomen waar. Sommige pillen hebben die ook. Maar dat is alweer het punt niet. Het punt is dat, zoals het er nu al naar uitziet, onnoemelijk veel méér mensen aan corona zullen sterven dan aan de eventuele bijwerkingen van de coronavaccins. Wie bang voor ‘bijwerkingen’ is, moet maar helemaal geen medicijnen meer innemen; lees de bijsluiters! Losse voorbeelden zeggen me niets. Het gaat om de brede werking van de vaccins, afgezet tegen de schadelijke gevolgen van het virus.

(7) Sommigen noemen het vaccin een vorm van ‘gentherapie’ en jagen daarmee anderen de stuipen op het lijf. Sommigen hebben zelfs beweerd dat de vaccins onze ‘identiteit’ veranderen, zelfs naar God toe! Het is allemaal klinkklare onzin. Natuurlijk weten zulke critici zich op allerlei websites te beroepen, waar mensen schrijven die ervoor ‘doorgeleerd’ hebben. Inderdaad: op elk denkbaar terrein van wetenschap zijn wel dwarsliggers te vinden. Maar dat verandert niets aan het feit dat wat ik zojuist noemde, klinkklare onzin is. Helaas merk ik echter dat veel mensen dit soort dingen graag willen geloven. Waarom? Sensatiebelustheid? Bangmakerij? Ik denk vooral dat veel christenen die erg met de ‘eindtijd’ bezig zijn, constant op zoek zijn naar dingen die als kenmerken van de ‘eindtijd’ zouden kunnen worden geïnterpreteerd. Dat was in de negentiende eeuw al zo, en dat hijgerige zoeken zal wel doorgaan tot het Beest wérkelijk verschenen is. Maar we zitten helemaal niet te wachten op het Beest, maar op de Geest (en kijk, dáár zal Jaap het vast mee eens zijn!).

(8) Sommigen voeren aan dat Jaap zich toch helemaal op de Bijbel heeft gebaseerd. Helaas, was het maar waar. Jaap heeft het uitvoerig over het boek Openbaring, en met veel van wat hij noemt, kan ik nog best instemmen ook. Maar als hij beweert dat corona de ‘opmaat’ tot het teken van het Beest is, verkondigt hij alweer iets dat hij puur uit zijn duim heeft gezogen. Die twee dingen: leugens over de pandemie én de koppeling aan het boek Openbaring maken zijn beweringen zo kwalijk. Ik vind het prachtig dat hij op zo grote schaal het evangelie wil verbreiden; maar het is niet de goede manier om dat te koppelen aan massieve onwaarheden en een valse koppeling aan de bijbelse profetieën. Zó moet je mensen niet tot Jezus willen leiden!

(9) In de column van Fred de Vries gaat deze nogal lichtvoetig en badinerend met het onderwerp om (wat niet erg bij dit thema past). Hij vertelt wel dat ik ‘de plank behoorlijk heb misgeslagen’, maar helaas niet in welk opzicht. Het enige punt dat hij noemt, is dat ik het vaccin een ‘geschenk van God’ heb genoemd. Dat kan volgens Fred niet, want elk vaccin moet eerst vijfmaal getest worden. Wat een logica! Voordat we zeker kunnen weten dat het vaccin een Godsgeschenk is, moet het eerst grondig getest worden, Fred! En bewaar je grapjes liever voor thema’s waaraan niet miljoenen mensen sterven.

(10) Ten slotte: sommigen verweten mij dat ik Dieleman niet had mogen bekritiseren omdat hij een ‘man van God’ is. Dit vind ik een van de ergste charismatische dwalingen die ik ken: de ‘man Gods’ is iemand die zogenaamd boven alle kritiek verheven is, omdat hij een rechtstreekse lijn naar boven heeft. Als dat zo was, hoe heeft Paulus de ‘man Gods’ Petrus dan ooit in het openbaar kunnen bekritiseren (Gal. 2)? Simpel: omdat Petrus in het openbaar gezondigd had. En Petrus zei niet: Hoe durf je mij als man Gods te bekritiseren? maar sprak later over ‘onze geliefde broeder Paulus’ (2 Petr. 3). Een mooi voorbeeld voor ons!